Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld

november 2016
Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld

Het Capaciteitsorgaan heeft NIVEL gevraagd om voor het Deelrapport Huisartsgeneeskunde 2016 onderzoek te doen naar de arbeidsmarkt van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH’s). Inzicht in aantallen, kenmerken en geografische spreiding van POH’s is vooral van belang voor een inschatting ‘hoeveel’ taakherschikking van huisarts naar POH reeds heeft plaatsgevonden en in de toekomst nog gerealiseerd kan worden. Het voorliggende rapport beschrijft de uitkomsten van dit arbeidsmarktonderzoek. De analyses zijn deels gebaseerd op data uit de NIVEL-huisartsenpraktijkregistratie – waaruit het aantal (fte) POH’s per praktijk bekend is – en deels op data die met een eigen enquête onder ruim 1.300 POH’s zijn verzameld en waarmee inzicht is verkregen in hun persoons- en baankenmerken.

Terug