Wat is het Capaciteitsorgaan?

De volledige naam van dit orgaan luidt: “Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg”. Dit orgaan is opgericht in het voorjaar van 1999 door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd door VWS. De statutaire doelen zijn:

  • Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg;
  • Advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen.

Geleidelijk heeft er op verzoek van veldpartijen en VWS enige taakuitbreiding plaats gevonden in de vorm van het maken van ramingen voor andere opleidingen en beroepen in de zorg.

Structuur

Het Capaciteitsorgaan kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, Kamers en Werkgroepen.

Deze zijn samengesteld uit organisaties van beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars of werkgevers.

Het Algemeen Bestuur ziet toe op een methodisch verantwoorde werkwijze in de Kamers volgens een vastgesteld model voor de ramingen. Het communiceert de plannen naar buiten. De Kamers en werkgroepen komen tot een inhoudelijk oordeel over de benodigde instroom in de opleidingen.

In totaal buigen zo ’n 80 tot 100 deskundigen zich een viertal keren per jaar over de ontwikkelingen in de zorgvraag, de beroepen, en de opleidingen.

Het werk van het Capaciteitsorgaan wordt ondersteund door een klein bureau van 12 medewerkers. Onderzoek wordt uitbesteed aan derden of uitgevoerd door de eigen data-analist.