Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2018

januari 2019
Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2018

Voor het Capaciteitsplan 2020-2030 voor de Beroepen GG (Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz) dat in november 2018 is verschenen heeft het Capaciteitsorgaan laten onderzoeken wat het arbeidsaanbod is van deze beroepen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het instroomadvies voor vijf beroepen Geestelijke Gezondheid dat het Capaciteitsorgaan driejaarlijks aan het Ministerie van VWS uitbrengt. Voor dit advies was het nodig een recent inzicht te verkrijgen in het arbeidsaanbod van de gespecialiseerde beroepen Geestelijke Gezondheid (GG). Deze ‘beroepen GG’ betreffen personen met een BIG‐ registratie tot GZ‐psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist Geestelijke Gezondheid (GGZ). Daarnaast zijn voor dit onderzoek ook de personen meegenomen die als psychiater in het BIG‐register zijn opgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd begin 2018 met het uitsturen van een online vragenlijst voor een gestratificeerde steekproef van 3.541 personen uit het BIG‐register. De respons hierop was 36%. Daarmee is voldoende respons behaald om voor de genoemde beroepsgroepen representatieve uitspraken te doen voor de totale populatie van GG‐beroepsbeoefenaren per 1/1/2018. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek om tot een berekening te komen van de (verwachte) uitstroom per beroepsgroep en het extern rendement.

Terug