Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 2 Huisartsgeneeskunde

december 2010
Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 2 Huisartsgeneeskunde

Ten behoeve van het Advies Huisartsgeneeskunde 2010 is gebruik gemaakt van een groot aantal externe onderzoeken en publicaties. De onderzoeken die in dit kader, in opdracht van het Capaciteitsorgaan, door het NIVEL zijn uitgevoerd in 2009 en 2010 worden hier besproken en zijn via een link te raadplegen.

Waarnemende huisartsen dragen in belangrijke mate bij aan de flexibiliteit van het systeem van de huisartsenzorg in Nederland. Huisartsenposten doen in toenemende mate een beroep op waarnemers. Dat was de reden om de groep waarnemers in kaart te laten brengen. Omdat waarnemers vaak ook te boek staan als praktijkzoeker vormen zij de reservecapaciteit die kan voorzien in praktijkopvolging van vertrekkende huisartsen. Overigens wees onderzoek uit 2009 uit dat er voor de capaciteitsplanning geen reden is om aan te nemen dat grote (of: groeiende) groepen huisartsen zoekend en dus niet werkend zijn. De grootste groep zoekenden, namelijk die een duo/groepspraktijk wensen, slagen in toenemende mate erin om deze wens te vervullen.
Voor een goede raming van het benodigde aantal huisartsen in de toekomst is het van belang om te weten op welke leeftijd een huisarts stopt met de praktijk en waarom. Uit het onderzoek  “Waarom stoppen zelfstandige huisartsen met werken? Motieven om te stoppen of door te werken als zelfstandig huisarts.” blijkt dat de belangrijkste redenen om de werkzaamheden van het huisartsenvak neer te leggen voor zelfstandige huisartsen in de afgelopen tien jaar niet zijn veranderd. De leeftijd waarop zelfstandige huisartsen stoppen is echter wel gestegen.

Door de aandacht in de media over problemen bij het vinden van een opvolger bij praktijkoverdracht werd het zinvol om de regionale spreiding aan huisartsenzorg in kaart te laten brengen. Gekeken is hoe het aantal inwoners per regio zich verhoudt tot het aantal FTE aan huisartsen om zo zicht te krijgen op mogelijke tekorten aan huisartsen, nu en in de nabije toekomst.
In het Capaciteitsplan wordt een structurele jaarlijkse instroom van 720 aios huisartsgeneeskunde vanaf 2012 geadviseerd. Tot die tijd worden er jaarlijks 600 huisartsen opgeleid. Vanaf 2012 zijn er dus veel meer huisartsopleiders nodig om de instromende aios ook op te kunnen leiden. Gekeken is naar de leeftijdsverdeling van huisartsopleiders en trends om een indruk te krijgen over de haalbaarheid van het instroomadvies.
Veel kwantitatieve informatie over de huisartsenzorg is afkomstig uit de jaarlijkse registraties die het NIVEL bijhoudt. De Cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2010 is een belangrijke bron voor het Capaciteitsorgaan om trends in kaart te brengen.

Terug