Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 6 Arts Verstandelijk Gehandicapten

januari 2023

Nieuwe cijfers over benodigde capaciteit artsen verstandelijk gehandicapten

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. het deelrapport voor arts verstandelijk gehandicapten vastgesteld.

Uitkomsten artsen VG
Het advies voor de opleiding tot arts VG is om ieder jaar 43 aios te laten instromen om over 12 jaar, in 2034, de vraag naar en het aanbod van artsen VG in balans te krijgen. Het instroomadvies is hiermee weliswaar afgenomen ten opzichte van 2020 (60), maar het ligt nog altijd ver boven het momenteel beschikbare en benutte aantal opleidingsplaatsen.

De belangrijkste ontwikkelingen aan de basis van dit advies zijn:
• Ook voor het specialisme geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten geldt dat het zorgaanbod en de instroom in de opleiding de afgelopen jaren onvoldoende zijn gegroeid, door de achterblijvende instroom in de opleiding. Het beroep heeft al jaren een heel hoog percentage vacatures.
• Ca. 40% van de werkzame artsen VG zal tot aan het evenwichtsjaar uitstromen. Hierdoor is de vervangingsvraag hoog.
• De vraag naar zorg door de arts VG blijft stijgen doordat mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid sterk onder druk staan om zoveel mogelijk zelfstandig mee te blijven doen in de veeleisende maatschappij.
• Daarbij wordt de gecombineerde problematiek van psychische aandoeningen en verstandelijke beperking steeds beter herkend. Cliënten worden daardoor vaker naar VG-zorg verwezen. Ook vanuit de eerste lijn groeit de zorgvraag. Het werk van artsen VG vergt ook steeds meer op het gebied van coördinatie en samenwerking.
• De groei van de zorgvraag zal wel iets afvlakken vanwege de structurele verschuiving van taken naar andere zorgprofessionals, zoals verpleegkundig specialisten. Daarom hoeft de jaarlijkse instroom minder hoog te zijn dan volgens het vorige advies.

Punten van aandacht

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de realiseerbaarheid van dit advies. Het is immers niet gelukt om de instroomaantallen uit vorige adviezen te behalen. Het kost veel moeite om voor dit specialisme meer interesse te kweken onder kandidaat-aios. De hoogte van dit advies is een duidelijk signaal voor de urgentie van groei van deze beroepsgroep.

De belangstelling voor de opleiding arts VG is al jaren erg gering. Het vraagt een grote inspanning om voldoende basisartsen te bewegen om te kiezen voor het vak arts VG. Verticale substitutie komt meer en meer voor en is een belangrijke en realistische oplossingsrichting voor de schaarste aan artsen VG. Daarvoor is het wel nodig dat er in de aanverwante beroepen geen tekorten zijn.

Met aanhoudende stevige promotie van dit beroep is de verwachting dat de komende jaren stapsgewijze groei naar een hogere instroom mogelijk wordt.

Links naar:
Deel I: Infographic raming Arts Verstandelijk Gehandicapten
Deel II: Deelrapport 6 Arts Verstandelijk Gehandicapten
Deel III: Samenvatting
Aanbiedingsbrief aan de minister van VWS

Bij vragen over het advies kunt u contact opnemen met Tineke Zijlstra, programmasecretaris via t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl of Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl

Terug