Capaciteitsplan 2024-2027 Integraal overzicht

januari 2023

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. Capaciteitsplan 2024-2027 Integraal overzicht Bij de deelrapporten voor de raming 2024-2027 vastgesteld.

Uitkomsten
Dit integraal overzicht vat de ontwikkelingen samen voor de verschillende ramingen.

Voor veel beroepen betekent het instroomadvies een hogere instroom in de opleidingen ten opzichte van de vorige raming. Er is sprake van een hoge vervangingsvraag omdat sinds 2019 het aantal werkzame beroepsbeoefenaars fors is toegenomen en voor sommige beroepen sprake is van een hoge uitstroom. De uitstroom betreft niet alleen gepensioneerden. Het is cruciaal professionals te behouden die al werkzaam zijn in de zorg. Daarvoor moet de werkdruk afnemen en is het creӫren van een prettige en gezonde werkomgeving noodzakelijk.

Voor een aantal beroepen bestaan nu al grote arbeidsmarkttekorten: met de bestaande capaciteit aan beroepsbeoefenaars is aan de bestaande zorgvraag niet te voldoen. Bij de meeste beroepen is bovendien een verdere groei te verwachten door epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Voor een aantal beroepen, zoals de physician assistant, de verpleegkundig specialist AGZ en de GZ- psycholoog komt de groei mede voort uit substitutie.

Tevens geeft dit Integraal Overzicht het instroomadvies voor de initiële opleiding geneeskunde. Het instroomadvies kiest ervoor de numerus fixus te maximaliseren op het aantal van het advies 2019, namelijk 2850 (inclusief 150 zij-instromers). Dit is gebaseerd op de opgetelde ramingen van de geadviseerde instroom geneeskundige vervolgopleidingen en het onderzoek over loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen. In dit onderzoek onder basisartsen waren gedetailleerde gegevens over de basisartsen deze keer niet te verkrijgen vanwege beperkingen ten gevolge van de AVG. Dat betekent dat geen goed zicht is verkregen op de precieze omvang van het opleidingsreservoir, het aantal basisartsen dat een vervolgopleiding wil volgen en het aantal artsen dat basisarts wil blijven. Het Capaciteitsorgaan acht aanvullend onderzoek noodzakelijk om de omvang van het opleidingsreservoir beter te onderbouwen. Na aanvullend onderzoek in 2023 zal het Capaciteitsorgaan komen tot een beter afgewogen aantal opleidingsplaatsen voor de instroom initiӫle opleiding geneeskunde.

Punten van aandacht
Een krapper wordende arbeidsmarkt vraagt ook om haalbaar ramen en om regionaal inzicht. Welke instroom is nog te realiseren wanneer zorgvraag en zorgaanbod verder uiteen gaan lopen en/of is beperking van de toekomstige zorgvraag – zoals wordt voorgestaan in het IZA – mogelijk? Naast de landelijke ramingen is het relevant inzicht te krijgen in de regionale tekorten en wat die betekenen voor de regionale instroom in opleidingen.

Deel I: Integraal overzicht
Deel II: Aanbiedingsbrief aan de Minister

Bij vragen over het advies, kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Tineke Zijlstra, programmasecretaris via t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl

Terug