Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 7 Beroepen Geestelijke Gezondheid

januari 2023

Adviezen instroom voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. het deelrapport voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid vastgesteld. De Beroepen Geestelijke Gezondheid zijn de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

Uitkomsten
Het advies is om jaarlijks fors meer personen dan voorheen te laten instromen in de opleidingen voor de Beroepen GG om in 2032-2034 evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken. Per beroep gaat het om :
– GZ-psycholoog: 1.885 personen
– Psychotherapeut: 171 personen
– Klinisch psycholoog: 249 personen
– Klinisch neuropsycholoog: 26 personen
– Verpleegkundig specialist GGZ: 248 personen
– Verslavingsarts KNMG: 33 personen

Momenteel is in de sectoren waar de GG-beroepen werkzaam zijn, de GGZ-sector en overige sectoren zoals onder andere de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en ziekenhuizen, sprake van grote tekorten en een grote onvervulde vraag. Dit uit zich bijvoorbeeld in de lange wachtlijsten.

De zorgvraag zal bovendien de komende jaren blijven toenemen. Hulp wordt sneller gezocht. Daarnaast blijft de Nederlandse populatie ook steeds verder groeien en komen er meer ouderen. Ook wordt de problematiek van de gemiddelde patiënt als steeds complexer ervaren: per patiënt is gemiddeld meer tijd nodig. Door destigmatisering neemt de behoefte aan verslavingszorg sterk toe, maar ook door een toename van nieuwe verslavingen en de behandelingen daarvan. Ook wordt er vaker TBS opgelegd wat de vraag de beroepen GG in het forensische veld vergroot. Kinderen en jeugdigen voelen op hun beurt veel prestatiedruk en hoge verwachtingen wat zorgt voor extra vraag naar jeugdzorg. Dit wordt versterkt door meer behoefte van ouders aan extra diagnostiek. Bij de gehandicaptenzorg en ouderenzorg wordt steeds vaker gekozen voor gedragswetenschappelijke zorg.vOok de inrichting van de zorg, zoals een andere financiering, bureaucratie, hogere (kwaliteits)eisen bijvoorbeeld door wetgeving, leiden tot meer vraag.

Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen rondom ehealth als aanvulling op de bestaande behandeling, preventie, aanpak van de prestatiedruk in het onderwijs of het bevorderen van de sociale cohesie in een wijk, maar ook initiatieven als de Nieuwe GGZ en laagdrempelige hulp in de vorm van ecommunities. Dit zijn ontwikkelingen die de vraag naar de beroepen GG mogelijk kunnen doen afnemen in de toekomst.

Tot slot wordt steeds vaker gekozen voor het inzet van hoger opgeleide beroepsbeoefenaren. Vooral in de sector GGZ bestaat de wens om een aanzienlijke groep masterpsychologen die het werk van GZ-psychologen doen op te leiden tot GZ-psycholoog waardoor de opleidingscapaciteit eenmalig extra hoog is. Ook de inzet van de relatief nieuwe beroepsgroep van verslavingsarts groeit sterk.

Deel I: Infographic raming Beroepen GG
Deel II: Deelrapport 7 Beroepen Geestelijke Gezondheid
Deel III: Samenvatting
Aanbiedingsbrief aan de minister van VWS

Bij vragen over het advies kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Koen Füssenich of Maurice Heck, programmasecretarissen via k.fussenich@capaciteitsorgaan.nl of m.heck@capaciteitsorgaan.nl

Terug