Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde

januari 2023

Nieuwe cijfers over benodigde capaciteit specialisten ouderengeneeskunde 

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. de deelrapporten voor specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten vastgesteld.

Uitkomsten specialisten ouderengeneeskunde
Het advies voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is om jaarlijks 305 aios in te laten stromen om in 2040 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van deze specialisten. Het instroomadvies is hiermee 17% hoger dan in 2019/2020 (260).

De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen, zijn de volgende:
• Het aanbod aan specialisten ouderengeneeskunde en de instroom in de opleiding zijn de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar niet voldoende. De instroom in de opleiding blijft al geruime tijd achter bij het geadviseerde en beschikbaar gestelde aantal opleidingsplaatsen. Er zijn veel vacatures voor het beroep.
• Van de werkzame artsen zal tot aan het evenwichtsjaar zo’n 70% uitstromen. Dit veroorzaakt een hoge vervangingsvraag.
• De sterke vergrijzing in Nederland zorgt voor een stijgende behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde. Daarbij vraagt de groeiende groep kwetsbare thuiswonende ouderen steeds meer en zwaardere zorg. Er is dan ook steeds meer vraag naar de inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Punten van aandacht

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de realiseerbaarheid van dit advies. Het is immers niet gelukt om de instroomaantallen uit vorige adviezen te behalen. Het kost veel moeite om voor dit specialisme meer interesse te kweken onder kandidaat-aios. De hoogte van het advies is een duidelijk signaal voor de urgentie van groei van deze beroepsgroep.

Er is duidelijk perspectief dat de instroom in de opleiding specialist ouderengeneeskunde de komende jaren nog meer zal groeien door de aanhoudende promotie van het vak en het aantrekken van artsen met een eerdere afgeronde medische vervolgopleiding. Recent onderzoek laat een voorzichtige groei van de voorkeur van basisartsen voor dit specialisme in de eerste lijn zien.

Met aanhoudende stevige promotie voor dit beroep is de verwachting dat de komende jaren stapsgewijze groei naar een hogere instroom mogelijk wordt.

Links naar:

Deel I: Infographic raming Specialist Ouderengeneeskunde
Deel II: Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
Deel III: Samenvatting
Deel III: Aanbiedingsbrief aan de minister van VWS

Bij vragen over de adviezen en rapporten kunt u contact opnemen met Tineke Zijlstra, programmasecretaris via t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl of Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl 

Terug