Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 3b tandartsen en mondhygiënisten

januari 2023

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 7 december jl. het Capaciteitsplan 2022 voor de tandartsen en de mondhygiënisten vastgesteld.

Uitkomsten Tandartsen
Het advies voor de opleiding tot tandarts is dat jaarlijks 375 studenten tandheelkunde instromen, om in 2042 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod aan tandartsen. Dit advies is een ophoging van de geadviseerde opleidingsinstroom in 2019/2020, toen 359 opleidingsplaatsen werd geadviseerd.

De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen zijn:
• In Nederland zijn 10.200 tandartsen werkzaam; dat aantal is gestegen ten opzichte van de raming van 2019/2020, toen 9.697 tandartsen werkzaam waren in Nederland.
• De leeftijdsopbouw van de tandartsen is zodanig dat over 10 jaar 41,5% van de tandartsen gestopt is met werken en over 20 jaar 64%. De vervangingsvraag is daarmee hoog.
• De vraag naar tandheelkunde zal naar verwachting stijgen vanwege epidemiologische, sociaal-culturele en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit betreft onder andere toename van de tandheelkundige vraag onder jongeren en ouderen en toename van de behandelopties door digitalisering.
• Een belangrijke factor is substitutie; verwacht wordt dat jaarlijks 1,5% van de taken van de tandartsen verschuiven naar de mondhygiënisten en de preventie-assistenten.
• Er is al jaren een forse instroom van buitenlands gediplomeerde tandartsen in Nederland. Ophoging van de instroom in de Nederlandse opleiding kan hier op termijn enig tegenwicht tegen bieden.

Uitkomsten Mondhygiënisten
Het advies is dat jaarlijks in de opleiding tot mondhygiënist 253 studenten mondzorgkunde instromen, om in 2042 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van mondhygiënisten. Dit advies is gelijk aan het advies van 2019/2020, toen eveneens 253 opleidings-plaatsen werd geadviseerd.

De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen zijn:
• In Nederland zijn op dit moment 3.900 mondhygiënisten werkzaam; dat is een stijging ten opzichte van de raming van 2019/2020 toen 3.596 mondhygiënisten werkzaam waren.
• De leeftijdsopbouw van de mondhygiënisten is zodanig dat 19,6% van de mondhygiënisten over 10 jaar zal zijn gestopt met werken en 46,7% over 20 jaar. De vervangingsvraag is nog niet hoog; de mondhygiënisten zijn nog een relatief jonge beroepsgroep.
• De vraag naar mondhygiënisten zal naar verwachting stijgen door epidemiologische, vakinhoudelijke en vooral sociaal-culturele ontwikkelingen. Dit betreft met namen de mondzorg onder de kinderen en jongeren en kwetsbare ouderen, en de verwachte groei van de preventie.
• Daarnaast wordt jaarlijks 2,65% substitutie verwacht vanuit de tandartsen.

Links naar:

Deel I: Infographic raming tandartsen en Infographic raming mondhygiënisten
Deel II: Deelrapport 3b tandartsen en mondhygiënisten
Deel III: Samenvatting
Aanbiedingsbrief aan de minister van VWS

Bij vragen over de adviezen en rapporten kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Alies Zandbergen, programmasecretaris via a.zandbergen@capaciteitsorgaan.nl.

Terug