Capaciteitsplan 2021-2024 Vertrouwensartsen

december 2020

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 4 november 2020 het “Capaciteitsplan 2021-2024 Vertrouwensartsen, een eerste richtinggevend advies” vastgesteld. Hierin is de arbeidsmarkt voor de vertrouwensarts in kaart gebracht en een advies opgesteld voor een jaarlijks aantal op te leiden Aios.
De vertrouwensarts kindermishandeling en huiselijk geweld maakt deel uit van een kleine beroepsgroep. Als aanspreekpunt voor meldingen van (vermoedens van) lichamelijke mishandeling, ernstige of levensbedreigende situaties, seksueel misbruik, psychiatrische problematiek bij ouder of kind, problemen bij de ouders of de kinderen (verslavingsproblematiek, ernstige ziekten, complexe problematiek) vervult de vertrouwensarts voor kinderen én ouderen een onmisbare functie.
Momenteel zijn er 47 geregistreerde vertrouwensartsen werkzaam bij Veilig Thuis. Samen werken zij ongeveer 35 fte. Naar verwachting is 50% over 5 jaar gestopt als vertrouwensarts en over 20 jaar zal deze groep bijna volledig uitgestroomd zijn.
Daarnaast staat er momenteel nog eens 23,7 fte aan moeilijk tot onvervulbare vacatures voor vertrouwensarts open. Dit is 67% van het totaal werkzame fte aan vertrouwensartsen; een veel hoger percentage dan gebruikelijk.
Het tekort aan vertrouwensartsen in Nederland is een urgent probleem. Een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is door het tekort niet mogelijk. Op korte termijn kan dat tekort niet worden opgelost.
Voor het rapport klik hier. Voor de aanbiedingsbrief klik hier.

Terug