PERSBERICHT 26-08-2021 (aangepast); Capaciteitsorgaan publiceert cijfers over aantallen IC-verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers en Operatieassistenten per 1-1-2021.

augustus 2021

Samenvatting

Uit een recente uitvraag van het Capaciteitsorgaan onder 92 zorginstellingen, waaronder 73 ziekenhuizen, blijkt dat het aantal werkzame IC-verpleegkundigen tussen eind 2019 en eind 2020 zeer licht is gestegen, evenals het aantal  fte. Concreet is tussen eind 2019 en eind 2020 het aantal werkzame IC-verpleegkundigen gestegen van 4824 tot 4977 personen. Ook het aantal fte is gestegen, van 3706 naar 3782 fte. Ook is de instroom in de opleiding tot IC-verpleegkundigen in 2020 verder gestegen naar 448 personen.

De uitstroom van IC-verpleegkundigen is eveneens zeer licht gestegen in 2020. Er zijn op basis van de uitvraag geen aanwijzingen dat de uitstroom van IC-verpleegkundigen in 2020 sterk is veranderd door de toegenomen werkdruk op de IC door de COVID-19 pandemie.

Ook voor beroepen als operatieassistenten en anesthesiemedewerkers, die vorig jaar regelmatig zijn ingezet op de IC, is er in 2020 geen trendbreuk zichtbaar wat betreft personeelsaantallen.
De algemene conclusie uit de uitvraag van het Capaciteitsorgaan is dat COVID-19 geen invloed heeft gehad  op de aantallen IC-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten die werkzaam zijn in de ziekenhuizen.

Bij deze conclusie dient vermeld te worden dat een definitief beeld van de impact van COVID-19 op professionals en ziekenhuizen nog niet te geven is. Zo is  het ziekteverzuim niet uitgevraagd. Het is dus mogelijk dat door ziekteverzuim in de praktijk een lager aantal  professionals beschikbaar is geweest. Ook heeft het Capaciteitsorgaan niet gevraagd naar de omvang van de substitutie met andere beroepen en de IC-beddennorm die gehanteerd is. Toekomstige ontwikkelingen rondom de inhaalzorg en de gedifferentieerde inzet van professionals op de IC’s, zoals de nieuwe opleiding basis acute zorg (BAZ) zijn eveneens niet verdisconteerd.

De uitkomsten van de volgende uitvraag van het Capaciteitsorgaan komen in juni 2022 beschikbaar.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Naar aanleiding van deze uitvraag is extra informatie (klik hier) opgenomen over de verwachte ontwikkeling van de omvang van de FZO-beroepen (in fte).

 

Terug