Onderzoeksrapporten Capaciteitsplan Medisch Specialismen

maart 2019

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft Regioplan onderzoek uitgevoerd naar de demografie van de patiëntenpopulatie per medisch specialisme. Voor alle specialismen zijn deze parameterwaarden stijgende. Zo zal de vraag naar medisch specialistische zorg tussen 2019 en 2029 gemiddeld met 9,6% stijgen. Dit is geheel in de lijn der verwachting aangezien de vergrijzing alleen nog maar verder lijkt toe te nemen tot 2040.

Daarnaast had Prismant de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar het aantal werkzame medisch specialisten, hun deeltijdfactor en de uitstroom de komende jaren. Gemiddeld is 88% van de BIG-geregistreerde medisch specialisten ook werkzaam in het vak. Verder blijkt dat de arbeidsomvang licht daalt ten opzichte van de vorige raming met 0,03 fte: van 0,91 fte in 2016 naar 0,88 fte op dit moment. Dit komt overeen met signalen van geraadpleegde veldpartijen. Daarnaast is de verwachte uitstroom over de komende 10 jaar bij mannen gemiddeld 33% en gemiddeld 17% bij de vrouwen. Over de komende 20 jaar is voor de hele groep gemiddeld een daling in uitstroom te zien. Mede als gevolg van de toenemende instroom vanuit de opleiding verjongt de groep medisch specialisten. Hierdoor neemt de uitstroom voor vrouwen in het bijzonder, ten opzichte van het vorige Capaciteitsplan, fors af.

Het Capaciteitsorgaan heeft IPSE Studies, verbonden aan de Technische Universiteit in Delft, gevraagd om de inzetbaarheid van medisch specialisten bij de productie in de ziekenhuizen te onderzoeken. Hoewel de data onvolkomenheden bevatten was de richting van de resultaten duidelijk. Voor de meeste specialismen was er in de periode 2007-2015 jaarlijks een grotere inzet van fte’s per gewogen opname nodig, behalve voor de ondersteunende specialismen. Dit kan het gevolg zijn van twee zaken: óf patiënten komen in eerste instantie terecht bij het verkeerde specialisme óf specialisten doen via interne consulten ook veel werk voor patiënten ‘van’ andere specialismen. Dit laatste werd eveneens door de experts opgemerkt: er gaat steeds meer tijd naar complexere patiënten en de afstemming daarvoor met andere specialismen. Dit betekent dat de arbeidsproductiviteit daalt voor de snijdende en beschouwende specialismen. Voor de ondersteunende specialismen is de arbeidsproductiviteit juist iets gestegen.

Terug