Capaciteitsplan 2021-2024: Artsen Infectieziektebestrijding & Jeugdartsen: een tussentijds advies – december 2021

december 2021

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 1 december 2021 het Capaciteitsplan 2021-2024 voor de Artsen Infectieziektebestrijding & Jeugdartsen; een tussentijds advies vastgesteld. Dit Capaciteitsplan is opgesteld op verzoek van het Ministerie van VWS naar aanleiding van ‘brandbrieven’ van begin 2021, waarin betrokken partijen in de sectoren het ministerie wijzen op een tekort aan opleidingsplaatsen.

Bij de Jeugdgezondheidszorg is er, gelet op de krappe arbeidsmarkt als gevolg van een toenemende gezondheidsproblematiek onder jongeren en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, grote urgentie om de opleidingsdoelstellingen voor de jeugdartsen bij te stellen. Daarnaast vraagt het veranderd speelveld in de jeugdgezondheidszorg om een breder opgeleid specialist en zijn er momenteel beperkte mogelijkheden voor jeugdartsen KNMG (2-jarige opleiding) om door te stromen naar de 2e fase: de opleiding tot arts M+G/jeugdgezondheid. Dit laatste schaadt de aantrekkelijkheid van het beroep en het imago van de jeugdgezondheidszorg. Op grond hiervan wordt een wijziging van de huidige verhouding tussen het aantal jeugdartsen KNMG en artsen M+G/jeugdgezondheid als wenselijk gezien. Het Capaciteitsorgaan adviseert om tot aan het evenwichtsjaar 2033 jaarlijks 121 aios in de opleiding tot jeugdarts KNMG te laten instromen en jaarlijks 185 aios te laten instromen in de opleiding tot arts M+G/jeugdgezondheid. Dit is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen ten opzichte van de huidige situatie.

Bij de artsen infectieziektebestrijding heeft de COVID-19 epidemie de al veel langer bestaande knelpunten in de infectieziektebestrijding uitvergroot. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering en een veranderend reisgedrag van mensen, dieren, producten en antibioticaresistentie vragen in toenemende mate om een geïntegreerde aanpak en meer Public Health expertise. Daarnaast groeit de vraag naar artsen infectieziektebestrijding door sociaal culturele ontwikkelingen, de bewustwording van risico’s van infectieziekten en een toenemende verschuiving van ‘van nazorg naar voorzorg’. Het Capaciteitsorgaan adviseert om jaarlijks 23 aios in de opleiding tot arts infectieziektebestrijding KNMG en ook 23 aios in de opleiding tot arts M+G/infectieziektebestrijding te laten instromen. Hoewel het gaat om een klein aantal opleidingsplaatsen in absolute zin, betekent dit een forse uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie.

De geadviseerde opleidingsplaatsen en de financiering hiervan is een eerste stap om de structurele tekorten aan te pakken. Daarnaast zijn passende flankerende maatregelen noodzakelijk om tot een hogere instroom te komen. Hiervoor is afstemming en gelijkgerichte actie nodig van betrokken partijen. Voor het rapport klik hier. Voor de aanbiedingsbrief klik hier.

Terug